Yhdistyksen säännöt

Riihimäen Palloseura RiPS ry:n säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 
Yhdistyksen nimi on Riihimäen Palloseura RiPS ry. Se on perustettu 3.2.1970. Kotipaikka on Riihimäen kaupunki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 

Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia riihimäkeläisen jalkapalloilun perinteitä, ylläpitää jäsenistön yhteyksiä riihimäkeläiseen jalkapalloiluun sekä edistää jäsentensä tarvetta kohottaa fyysistä kuntoaan ja terveyttään. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jalkapalloiluun ja liikuntaan sekä terveyskysymyksiin liittyviä valistus-, tiedotus-, koulutus- ja harjoitustilaisuuksia sekä kilpailuja ja näytöksiä. Lisäksi yhdistys voi järjestää yhteisiä tapaamisia jäsenilleen, koti- ja ulkomaille suuntautuvia jalkapallomatkoja sekä voi mahdollisuuksiensa mukaan avustaa riihimäkeläisten jalkapalloseurojen toimintaa taloudellisesti ja toiminnallisesti. Toimintansa tukemiseksi yhdistys perii jäsenmaksuja, voi harjoittaa alansa julkaisutoimintaa, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä järjestää asianmukaisella luvalla varainkeräyksiä, myyjäisiä ja arpajaisia.

3. Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. 

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa ja yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 

5. Liittymis- ja jäsenmaksu 

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6. Hallitus 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään neljä (4) tai enintään kahdeksan (8) jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä tai heistä yksi yhdessä sen toimihenkilön kanssa, jolle yhdistys on myöntänyt nimenkirjoitusoikeuden. Yhdistyksen hallitus voi myöntää toimihenkilölle nimenkirjoitusoikeuden myös yksin.

8. Tilikausi ja tilintarkastus 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen talous

Yhdistyksen ja sen joukkueiden taloushallinnosta päättää hallitus. Joukkueen ja seuran toiminnassa mukana olevien yhdistyksen nimissä keräämät varat ovat yhdistyksen varoja. Hallitus päättää näiden varojen käytöstä. 

10. Yhdistyksen kokoukset 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

11. Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset 

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Kokouksen paikan ja ajan määrää hallitus. 

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta seuran www-sivuilla. 

Kevätkokouksessa

1. Avataan kokous
2. Valitaan kokoukselle
2.1 puheenjohtaja 
2.2 sihteeri 
2.3 kaksi pöytäkirjan tarkastajaa 
2.4 kaksi ääntenlaskijaa 
3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet 
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
5. Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien antama lausunto 
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 
8. Päätetään kokous 

Syyskokouksessa 

1. Avataan kokous
2. Valitaan kokoukselle 
2.1 puheenjohtaja 
2.2 sihteeri 
2.3 kaksi pöytäkirjan tarkastajaa 
2.4 kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä 
5. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus 
6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio 
7. Valitaan jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja 
8. Valitaan hallituksen muut jäsenet 
9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja vastaava määrä varatoiminnantarkastajia 
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 
11. Päätetään kokous 
Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta. 

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä 
yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Voimassaolevat säännöt 05.02.2018

Sääntömuutokset käyty läpi yhdistyksen vuosikokouksessa 1.4.2014

PRH:ssa nimenmuutos ja nimenkirjoittajat hyväksytty 8.2.2011

Ennakkotarkastettu PRH:ssa ja hyväksytty 17.1.2010

Yhdistyksen säännöt hyväksytty Riihimäen Ilves ry:n vuosikokouksessa Riihimäellä 15.12.2010.