Yhdistyksen säännöt

Riihimäen Palloseura RiPS ry:n säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 
Yhdistyksen nimi on Riihimäen Palloseura RiPS ry. Se on perustettu 3.2.1970. Kotipaikka on Riihimäki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 
Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia riihimäkeläisen jalkapalloilun perinteitä ja ylläpitää jäsenistön yhteyksiä 
riihimäkeläiseen jalkapalloiluun, sekä edistää jäsentensä tarvetta kohottaa fyysistä kuntoaan ja terveyttään. 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jalkapalloiluun ja liikuntaan, sekä terveyskysymyksiin 
liittyviä valistus-, tiedotus-, koulutus- ja harjoitustilaisuuksia, sekä kilpailuja ja näytöksiä. Lisäksi yhdistys voi 
järjestää yhteisiä tapaamisia jäsenilleen, koti- ja ulkomaille suuntautuvia jalkapallomatkoja, sekä voi 
mahdollisuuksiensa mukaan avustaa riihimäkeläisten jalkapalloseurojen toimintaa taloudellisesti ja 
toiminnallisesti. Toimintansa tukemiseksi yhdistys perii jäsenmaksuja, voi harjoittaa alansa 
julkaisutoimintaa, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista 
irtainta ja kiinteää omaisuutta, sekä järjestää asianmukaisella luvalla varainkeräyksiä, myyjäisiä ja arpajaisia. 
Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.  

3. Jäsenet  
Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. 
Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea 
yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta 
yhdistyksen hallitus. 
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua 
henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen 
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle 
taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen 
yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt 
täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään  
yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka 
yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu 
Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun 
suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. Kunniapuheenjohtaja ja 
kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6. Hallitus 
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään neljä 
(4) tai enintään kahdeksan (8) jäsentä. Hallituksen toimikausi on syyskokousta seuraava kalenterivuosi. 
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin,  
rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus voi nimittää yhdistyksen operatiivista toimintaa johtamaan toiminnanjohtajan.  
Toiminnanjohtaja ei voi olla hallituksen jäsen.  

Hallitus kokoontuu toiminnanjohtajan tai hallituksen puheenjohtajan tai hallituksen puheenjohtajan 
estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään 
puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.  
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja 
mukaan luettuna on läsnä.  
Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee 
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 
Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, 
kaksi yhdessä tai heistä yksi yhdessä sen toimihenkilön kanssa, jolle yhdistys on myöntänyt 
nimenkirjoitusoikeuden. Yhdistyksen hallitus voi myöntää toimihenkilölle nimenkirjoitusoikeuden myös 
yksin.

8. Tilikausi ja tilintarkastus 
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus 
on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. 
Toiminnantarkastajien / tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen 
vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen talous 
Yhdistyksen ja sen joukkueiden taloushallinnosta päättää hallitus. Joukkueen ja seuran toiminnassa mukana 
olevien yhdistyksen nimissä keräämät varat ovat yhdistyksen varoja. Hallitus päättää näiden varojen 
käytöstä.

10. Yhdistyksen kokoukset 
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan 
aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta 
erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden 
kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella 
varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on 
kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee kanta, jota on kannattanut 
yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa 
kuitenkin arpa.

11. Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset 
Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään helmi - huhtikuussa ja 
syyskokous loka - joulukuussa. Kokouksen paikan ja ajan määrää hallitus. Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen 
seuran kokoukseen on julkaistava vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta seuran www-sivuilla.

Kevätkokouksessa 
1. Avataan kokous 
2. Valitaan kokoukselle 
2.1 puheenjohtaja 
2.2 sihteeri 
2.3 kaksi pöytäkirjan tarkastajaa 
2.4 kaksi ääntenlaskijaa 
3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet 
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
5. Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien ja tilintarkastajien 
antama lausunto 
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille 
vastuuvelvollisille  
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 
8. Päätetään kokous

Syyskokouksessa 
1. Avataan kokous 
2. Valitaan kokoukselle 
2.1 puheenjohtaja 
2.2 sihteeri 
2.3 kaksi pöytäkirjan tarkastajaa 
2.4 kaksi ääntenlaskijaa 
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä 
5. Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus sekä kannatusjäsenmaksun minimitaso. 
6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio 
7. Valitaan jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja 
8. Valitaan hallituksen muut jäsenet 
9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja tilintarkastajaa sekä vastaava määrä 
varatoiminnantarkastajia ja varatilintarkastajia.  
10. Valitaan edustajat yhteisöihin ja yhtiöihin 
11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 
12. Päätetään kokous 
Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä  
hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta.  

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä 
yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista  
äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen  
purkamisesta. 
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen  
edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen  
tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.